Ako vybaviť stavebné povolenie

Pred tým ako začnete vybavovať stavebné povolenie musíte sa pozrieť na umiestnenie pozemku, na ktorom sa chystáte stavať. Ak sa pozemok nachádza v extraviláne  obce (mimo zastavaného územia), bude nutné v prvom rade vybaviť územné rozhodnutie o umiestnení stavbya odňať pozemok z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. V tomto prípade prejdite na článok „Ako vybaviť územné rozhodnutie“.

Ak sa váš pozemok nachádza v intraviláne obce (v zastavanom území), stavebný úrad pri jednoduchých stavbách (medzi ktoré patrí aj rodinný dom do 300m2 zastavanej plochy) zlúči územné a stavebné konanie. V tomto prípade podávate žiadosť na územné a stavebné povolenie súčasne.

To či sa váš pozemok nachádza v intraviláne, alebo extraviláne zistíte z listu vlastníctva. List vlastníctva si jednoducho môžete stiahnuť aj z internetu. Ako na to sa dozviete v článku ,,List vlastníctva online“.

Na získanie stavebného povolenia budete musieť stavebnému úradu doložiť nasledovné dokumenty:

 1. Riadne vyplnenú žiadosť na stavebné povolenie.
 2. Originál listu vlastníctva a katastrálnej mapy.
 3. Projektová dokumentácia na stavebné povolenie.
 4. Vyjadrenia správcov sietí.
 5. Vyjadrenie správcu cesty a dopravného inšpektorátu.
 6. Vyjadrenie ŽSR (Železníc Slovenskej Republiky), ak staviate v blízkosti železničnej trate.
 7. Vyjadrenie odboru starostlivosti o životné prostredie.
 8. Čestné prehlásenie stavebného dozoru.
 9. Doklad o zaplatení správneho poplatku na obci.
 10. Stanovisko pozemkového úradu.

1. Žiadosť na stavebné povolenie

V žiadosti sa vypĺňajú údaje o:

 • stavebníkovi (žiadateľ o stavebné povolenie),
 • údaje o mieste stavby (obec, kataster, číslo parcely a pod.),
 • údaje o stavbe (názov stavby, technologické parametre – prípojky na ktoré sa budete pripájať a spôsob kúrenia),
 • údaje o projektantovi, ktorý vám zhotovil projekt stavby,
 • údaje o stavebnom dozore ak idete stavbu realizovať svojpomocne (ak vám bude stavbu realizovať stavebná firma, tak údaje stavebnej firmy),
 • údaje o vlastníkoch susedných pozemkov (k jednotlivým parcelám mená a adresy vlastníkov),
 • lehota výstavby (tu môžete dať aj dlhšiu ako predpokladáte aby ste ju v prípade, že nepôjde všetko podľa plánov nemuseli predlžovať).

Žiadosť na stavebné povolenie na stiahnutie

V prípade zlučovaného územného a stavebného konania si vyplňte aj žiadosť na územné konanie.

Žiadosť na konanie o umiestnení stavby na stiahnutie.

2. Originál listu vlastníctva a katastrálnej mapy

Originál listu vlastníctva a katastrálnu mapu si musíte vybrať na príslušnom katastrálnom úrade. Za obe listiny sa platí kolkový poplatok v hodnote 8€. Vyberte si aj kópie ktoré budete potrebovať na pozemkový úrad. Za kópie sa platí kolok v hodnote 3€ (ušetríte tak 10€).

3. Projektová dokumentácia na stavebné povolenie

Projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach, v stupni pre stavebné povolenie by mala obsahovať situáciu osadenia stavby, technickú a sprievodnú správu, všetky realizované prípojky, statiku, elektroinštalácie, zdravotechniku, kúrenie, ak sa realizuje plyn tak aj inštalácie plynu, energetickú hospodárnosť budovy a projekt požiarnej ochrany. Niektoré stavebné úrady sú však benevolentnejšie a nevyžadujú napríklad zdravotechniku, elektroinštalácie a kúrenie. Preto je dobre sa vopred informovať na stavebnom úrade, čo sa bude v projekte vyžadovať. Môžete tak ušetriť nemalé peniaze.

4. Vyjadrenia správcov sietí

Vyjadrovať sa budú správcovia sietí, na ktoré sa pripájate (zväčša sa vyjadrujú k samotnému projektu prípojky). Ale budú sa vám vyjadrovať aj správcovia sieti na ktoré sa nepripájate, no môže výstavbou dôjsť do styku s týmito sieťami (môžu sa nachádzať v blízkosti alebo na pozemku). Keďže je týchto správcov sietí veľa, a nechcem zbytočne v tomto článku popisovať aj tých ktorí sa vás netýkajú, pripravil som na každú inžiniersku sieť samostatný článok. Prekliknete sa k nim cez linky nižšie.

„Elektrárne a vyjadrenia potrebné na získanie stavebného povolenia“

„Plynárne a vyjadrenia potrebné na získanie stavebného povolenia“

„Vodárne, kanalizácie a vyjadrenia potrebné na získanie stavebného povolenia“

„Slovak Telekom, vyjadrenie o existencií telekomunikačných zariadení“

„Iný správcovia telekomunikačných sietí, internetu a káblovej televízie“

 

5. Vyjadrenie správcu cesty a dopravného inšpektorátu

Vyjadrenie správcu cesty, na ktorú budete mať zriadený výjazd z pozemku. Cesta môže byť v správe obce, alebo Slovenskej správy ciest. V prípade ak sa napájate na cestu v Slovenskej správe ciest budete musieť k žiadosti pripojiť aj projekt vjazdu. Okrem Slovenskej správy ciest budete musieť podávať žiadosť aj na dopravný inšpektorát.

Projekt vjazdu pre dopravný inšpektorát vám bude musieť vypracovať dopravný projektant. Projekt od stavebného projektanta alebo architekta nebude zväčša postačovať.

Žiadosť o vyjadrenie správcu cesty na stiahnutie.

Žiadosť o vyjadrenie dopravného inšpektorátu na stiahnutie.

6. Vyjadrenie ŽSR

Ak staviate v blízkosti železničnej trate je pravdepodobné, že budete musieť k stavebnému povoleniu priložiť vyjadrenie ŽSR (Železníc Slovenskej Republiky). K samotnej žiadosti budete potrebovať od vášho projektanta spracovať situáciu so zakresleným ochranným pásmom železničnej trate a s presným kilometrovníkom. Ak vám projektant takúto situáciu nedodal, požiadajte ho o doplnenie.

Žiadosť o vyjadrenie ŽSR na stiahnutie.

7. Vyjadrenie odboru starostlivosti o životné prostredie.

Vyjadrenie odboru starostlivosti o životné prostredie získate na základe žiadosti. K žiadosti je nutné priložiť projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu, kópiu katastrálnej mapy a listu vlastníctva. Originály listu vlastníctva a katastrálnej mapy si odložte k žiadostiam na stavebný úrad alebo pozemkový úrad. Na životnom prostredí vám budú postačovať ofotené alebo vytlačené z kataster portálu. Postup ako stiahnuť list vlastníctva a snímku z katastra nájdete v článku „List vlastníctva online“„Katastrálna mapa online“.

Žiadosť odbor starostlivosti o životné prostredie na stiahnutie.

8. Čestné prehlásenie stavebného dozoru

Ak sa chystáte stavať svojpomocne, vydá vám čestné prehlásenie váš stavebný dozor. Ak vám stavbu bude realizovať stavebná firma prílohou bude zmluva o dielo, alebo predzmluvná so stavebnou firmou. Ak ešte nemáte stavebnú firmu vybratú do žiadosti napíšte, že stavebná firma bude vybratá vo výberovom konaní. Ale pozor! Pred samotným začatím stavby ste povinný na stavebný úrad doložiť zmluvu o dielo so stavebnou firmou.

9. Doklad o zaplatení správneho poplatku na obci

Správny poplatok za stavebné konanie pri rodinnom dome je 50€. Ak je súčasťou projektu aj oplotenie, studňa, oporné múry, samostatná garáž a pod. o výške poplatku sa predom informujte na stavebnom úrade. Za každú spomínanú stavbu sa platí samostatný poplatok.

10. Stanovisko pozemkového úradu

Poslednou prílohou k žiadosti na stavebné povolenie bude vyjadrenie pozemkového úradu. Ale pozor! Pozemkový úrad môžete o vyjadrenie žiadať až po tom, ako vám stavebný úrad zlúčiúzemné konanie so stavebným. Nakoľko budete potrebovať vyjadrenie stavebného úradu o zlúčení konania k samotnej žiadosti na pozemkový úrad. K tejto žiadosti pripojte originál listu vlastníctva a katastrálnej mapy, ktoré ste si vybrali na príslušnom katastrálnom úrade. A nezabudnite aj na kolok v hodnote 3€. Ideálne je keď vám dajú na stavebnom úrade vyjadrenie o zlúčení konaní vopred. Nevznikne tak kolízia medzi konaniami na stavebnom úrade a pozemkovom úrade (čo môže predĺžiť dobu povoľovania).

Žiadosť o stanovisko k stavebnému konaniu pozemkový úrad, intravilán na stiahnutie.

Po doložení všetkých týchto dokumentov máte skoro hotovo. Stavebný úrad zvolá ústnepojednávanie, na ktoré budete pozvaný vy ako stavebník, vaši budúci susedia, projektant, stavebný dozor alebo stavebná firma, ktorá bude realizovať vašu stavbu, obec (starosta alebo primátor). Povinnosť dostaviť sa na ústne pojednávanie máte len vy. Na pojednávaní môžu predložiť dotknuté strany (susedia a obec) svoje pripomienky, ktoré buď stavebný úrad akceptuje, alebo v prípade neopodstatnenia zmetie zo stola :). Po konaní sa spíše zápisnica a stavebný úrad pošle listom všetkým dotknutým stranám stavebné povolenie. Ale pozor! Toto povolenie nadobúda právoplatnosťaž po pätnástich dňoch od prevzatia posledného listu. Týchto pätnásť dní majú všetci na odvolanie sa voči rozhodnutiu stavebného úradu. Ak by ste chceli tento proces urýchliť museli by vám všetci (susedia, projektant, stavebný dozor a starosta obce) podpísať vzdanie sa odvolania. No nemusia s tým súhlasiť, je to len ich dobrá vôľa.

Vzdanie sa odvolania voči rozhodnutiu stavebného úradu na stiahnutie.

10 komentárov

 1. Jozef Host

  Zdravým chcem postaviť na zahratke pivnicu rozmermi 3m-2n .zahratke je vyvlastnena .Potrebujeme stavebné povolenie? Za radu vám vopred ďakujem

  Odpovedať
  • Peter Határ - Administrátor

   Dobrý deň pán Jozef,

   ak na danom pozemku už stojí nejaká stavba (záhradná chata, dom…), dá sa takáto pivnica považovať ako jej doplnková stavba a v takom prípade postačuje ohlásenie drobnej stavby.
   V opačnom prípade môže od vás stavebný úrad požadovať stavebné povolenie.

   Odpovedať
 2. Slavka

  Dobry den

  Prosim Vas, je mozne vybavit stavebne povolenie pre nemanzelsky par, alebo ziadatelom povolenia musi byt len jedna osoba, ktora je vlastnikom stavebneho pozemku?

  Dakujem za odpoved.

  Odpovedať
  • Peter Határ - Administrátor

   Dobrý deň Slávka,

   stavebné povolenie môžete vybavovať aj na dve osoby, ktoré nie sú v manželskom zväzku.
   Predpokladám, že sú žiadatelia podielový spoluvlastníci pozemku 🙂

   O stavebné povolenie môže žiadať aj človek, ktorý nieje vlastníkom pozemku. V takomto prípade potrebuje od vlastníka súhlas, bežná vec pri dlhodobých prenájmoch a montovaných stavbách, ktoré sa dajú po ukončenia nájmu odstrániť.

   S pozdravom Ing. Peter Határ

   Odpovedať
 3. Kristína Sláviková

  Dobrý deň,

  chcela by som sa spýtať, či mi treba vyjadrenie od Telekomu?
  Alebo to závisí od niečoho konkrétneho? Aby som to zbytočne neplatila.

  Ďakujem

  Odpovedať
  • Administrátor - Ing. Peter Határ

   Dobrý deň pani Sláviková,

   pravdepodobne toto vyjadrenie budete potrebovať ale, na túto otázku vám budú vedieť najlepšie odpovedať na príslušnom stavebnom úrade. Telekom je najväčší správca telekomunikačných vedení na Slovensku a svoje káble ma takmer v každej obci… Stretol som sa už aj s tým, že stavebný úrad vyžadoval vyjadrenie od SPP-Distribúcia aj v obci, kde plyn vôbec nebol. Preto odporúčam vždy, pred samotným vybavovaním navštíviť príslušný stavebný úrad a spýtať sa čo všetko budú od vás vyžadovať.

   S pozdravom Ing. Peter Határ

   Odpovedať
 4. Viera

  Dobry den, chcela by som sa Vas opytat, mame loggiu na 1 poschodi, rozmery su 2,5 x 3,5 metra, chceli by sme ju dat obmurovat a ziskat tak pracovnu. Je v tomto pripade nutne stavebne povolenie? Alebo staci ohlasenie drobnej stavby? Dakujem.

  Odpovedať
  • Administrátor - Ing. Peter Határ

   Dobrý deň pani Vierka,
   aj keď sa jedná o malú prístavbu, rozhodujúca je celá budova. Ak sa jedná o loggiu bytového domu bude určite nutné stavebné povolenie! Ale pri rodinných domoch sa občas stáva, že sa na stavebnom úrade zľutujú a stavebné povolenie nevyžadujú (aj keď by sa malo robiť aj v tomto prípade). Ak sa teda jedná o rodinný dom, tak Vám odporúčam navštíviť príslušný stavebný úrad a opýtať sa priamo tam.

   Prajem príjemný deň 🙂

   Odpovedať
 5. Lara

  Dobrý deň, chcem sa opýtať či potrebujem stavebné povolenie alebo stačí ohlásenie stavby, ak chceme na bytový dom dať namontovať solárne zariadenie – kolektory.
  Ďakujem

  Odpovedať
  • Administrátor - Ing. Peter Határ

   Dobrý deň pani Ľubka,
   priznám sa že som niečo také zatiaľ neriešil. Pri rodinných domoch postačuje ohlásenie drobnej stavby, ale pri bytovom dome do toho môže vstupovať hneď niekoľko faktorov.
   1. Celková plocha kolektorov (pri presiahnutí 25m2 by sa už nejednalo o drobnú stavbu).
   2. Nakoľko sa jedná o bytový dom bude nutne vyjadrenie aj ostatných vlastníkov. Pri ohlásení drobnej stavby stavebný úrad totižto nerozosiela oznámenie o začatí konania… defakto by sa nemali ako o tom dozvedieť a preto si myslím, že budú vyžadovať stavebné povolenie.
   3. Pri väčšej ploche bude dôležitá aj celková hmotnosť, kde môže byť vyžadovaný aj statický posudok!

   Zhrniem to teda tak, že z môjho pohľadu by sa malo žiadať o stavebné povolenie. Ale keďže som sa s tým ešte nestretol, tak je možne že sa mýlim.

   Odpovedať

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.