Ako vybaviť územné rozhodnutie

V územnom konaní sa rozhoduje o využití pozemku na konkrétny účel. Poznáme niekoľko územných rozhodnutí:

 • Rozhodnutie o umiestnení stavby.
 • Rozhodnutie o využívaní územia.
 • Rozhodnutie o chránenej časti krajiny.
 • Rozhodnutie o stavebnej uzávere.

Ak sa chystáte stavať rodinný dom, alebo inú stavbu na pozemku umiestnenom v extraviláne (mimo zastavaného územia), budete musieť vybaviť rozhodnutie o umiestnení stavby. Hlavnou podmienkou na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby je, aby navrhovaná stavba bola v súlade s územným plánom obce a územným plánom zóny. Či už máte pozemok, alebo ho chcete kúpiť, je potrebne si overiť či je možné na základe územného plánu obce na danom pozemku realizovať váš zámer. Územný plán je vždy k nahliadnutiu na obecnom úrade, prípadne je ho možne pozrieť na niektorom z mapových portáloch (link zväčša nájdete na stránke obce). Ak obec nedisponuje územným plánom, je potrebne na obecnom úrade podať žiadosť o územnoplánovaciu informáciu.

Keď sme zistili, že je na pozemku možné realizovať náš zámer môžeme sa pustiť do vybavovania rozhodnutia o umiestnení stavby.

K rozhodnutiu o umiestnení stavby budete potrebovať:

 1. Projektovú dokumentáciu k územnému konaniu v dvoch vyhotoveniach.
 2. Stanovisko obce k plánovanému zámeru.
 3. Stanovisko pozemkového úradu.
 4. Originál listu vlastníctva a katastrálnej mapy.
 5. Vyjadrenie odboru starostlivosti o životné prostredie.
 6. Vyjadrenie správcov inžinierskych sieti (plynárne, elektrárne, vodárne a kanalizácie, telekomunikačné siete).
 7. Vyjadrenie správcu cesty a dopravného inšpektorátu.
 8. Vyjadrenie ŽSR (Železníc Slovenskej Republiky), ak staviate v blízkosti železničnej trate.
 9. Doklad o zaplatení správneho poplatku na obci.
 10. Riadne vyplnenú žiadosť na konanie o umiestnení stavby.

 

1. Projektová dokumentácia k územnému konaniu

Na vybavovanie budeme potrebovať jednoduchú projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach, ktorú vám pripraví architekt, alebo projektant. Projektová dokumentácia k územnému konaniu by mala obsahovať sprievodnú správu, situáciu osadenia stavby s orientačným zakreslením prípojok, pôdorysy stavby, rez a pohľady.

2. Stanovisko obce k plánovanému zámer

Toto stanovisko vám vydá obec na základe žiadosti o stanovisko obce. Môžete použiť aj územnoplánovaciu informáciu, ktorú vám poskytol obecný úrad. Ak by to stavebnému úradu nepostačovalo, alebo ste územnoplánovaciu informáciu nežiadali budete musieť podať žiadosť ktorej prílohou bude aj projektová dokumentácia k územnému konaniu.

3. Stanovisko pozemkového úradu

Toto stanovisko vám vydá obvodný pozemkový úrad na základe žiadosti. Ako príloha tejto žiadosti bude originál listu vlastníctva, originál snímky z katastrálnej mapy, BPEJ (bonita pôdy), vyjadrenie obecného úradu k plánovanému zámeru (ktoré je súčasne aj druhou prílohou k žiadosti rozhodnutia o umiestnení stavby), správny poplatok 3,00 € (kolok).

Originály listu vlastníctva, snímky z katastra a BPEJ (bonitu pôdy) nám poskytne katastrálny úrad, pod ktorý daný pozemok patrí.

4. Originál listu vlastníctva a katastrálnej mapy

Keďže je originál listu vlastníctva a snímky z katastra  súčasne aj prílohou k žiadosti na pozemkový úrad vyberte na katastri aj kópie (ušetríte tým svoj čas aj peniaze). List vlastníctva ako aj snímka z katastra sú spoplatnené 8€ kolkom, každá ďalšia kópia je spoplatnená 3€ kolkom.

5. Vyjadrenie odboru starostlivosti o životné prostredie

Vydáva ho odbor starostlivosti o životné prostredie. Je dobré požiadať zároveň aj o vyjadrenie k stavebnému povoleniu. Nebudete sa musieť na odbor starostlivosti o životne prostredie vracať druhý krát. K žiadosti je nutné priložiť projektovú dokumentáciu k územnému konaniu. Kópiu katastrálnej mapy a listu vlastníctva (nie originály z katastrálneho úradu, tie si odložte k žiadostiam na stavebný úrad alebo pozemkový úrad. Tu vám budú postačovať ofotené alebo vytlačené z katasterportálu. Postup ako stiahnuť list vlastníctva a snímku z katastra nájdete v článku „List vlastníctva online“ a „Katastrálna mapa online“).

6. Vyjadrenie správcov inžinierskych sieti

K žiadosti o umiestnení stavby je potrebné aj vyjadrenie správcov inžinierskych sieti (plynárne, elektrárne, vodárne a kanalizácie, telekomunikačné siete). Vyjadrovať sa vám búdu správcovia sieti na ktoré sa napájate, ale aj siete na ktoré sa nenapájate, no môže výstavbou dôjsť do styku s týmito sieťami (môžu sa nachádzať v blízkosti alebo na pozemku). Pri sieťach na ktoré sa budete napájať vás bude zaujímať určenie bodu a podmienok pripojenia a to či sa na vašom pozemku, alebo v jeho blízkosti nenachádzajú siete v ich vlastníctve, ktoré by vás mohli nejak obmedziť (napríklad ochranným pásmom tejto siete – pomyselná hranica okolo siete v ktorej sa nemôže vykonávať stavebná činnosť). Pri sieťach na ktoré sa nebudete napájať vás bude zaujímať len to či sa na vašom pozemku, alebo v jeho blízkosti nenachádzajú siete v ich vlastníctve, ktoré by vás mohli nejakým spôsobom obmedziť.

Keďže je týchto správcov sietí veľa, a nechcem zbytočne v tomto článku popisovať aj tých ktorý sa vás netýkajú, pripravil som na každú inžiniersku sieť samostatný článok. Prekliknete sa k ním cez linky nižšie.

„Elektrárne a vyjadrenia potrebné na získanie stavebného povolenia“

„Plynárne a vyjadrenia potrebne na získanie stavebného povolenia“ – článok pripravujeme

„Vodárne, kanalizácie a vyjadrenia potrebne na získanie stavebného povolenia“ – článok pripravujeme

„Slovak Telekom, vyjadrenie o existencií telekomunikačných zariadení“

„Iný správcovia telekomunikačných sieti, internetu a káblovej televízie“ – článok pripravujeme

7. Vyjadrenie správcu cesty a dopravného inšpektorátu

Toto vyjadrenie sa vybavuje k výjazdu na cestu, z ktorej je váš pozemok prístupný. Ak je cesta v správe obce tak sa vám bude vyjadrovať obec. Ale toto nie je pravidlom. Často krát je cesta v správe Slovenskej správy ciest. Týka sa to hlavne ciest vyššieho významu (cesty prvej, druhej a tretej triedy). Zväčša hlavná cesta v obci spadá pod správu Slovenskej správy ciest a bočné cesty, ktoré sa na ňu pripájajú, sú v správe obce. Ak sa napájate na cestu v správe obce, zväčša postačuje podať žiadosť na obec a ako príloha bude situácia stavby s napojením na cestu (vjazdom). No v prípade ak sa napájate na cestu v správe Slovenskej správy ciest budete musieť k žiadosti pripojiť aj projekt vjazdu. V tomto prípade okrem Slovenskej správy ciest budete podávať žiadosť aj na dopravný inšpektorát. Projekt vjazdu pre dopravný inšpektorát vám bude musieť vypracovať dopravný projektant. Projekt od stavebného projektanta alebo architekta nebude zväčša postačovať.

8. Vyjadrenie ŽSR

Ak staviate v blízkosti železničnej trate, je pravdepodobné že budete musieť k žiadosti na umiestnenie stavby doložiť vyjadrenie ŽSR (Železníc Slovenskej Republiky). Prílohov k žiadosti na vyjadrenie ŽSR budete potrebovať od vášho projektanta spracovať situáciu s ochranným pásmom železničnej trate s presným kilometrovníkom. Ak vám projektant takúto situáciu nedodal, požiadajte ho o doplnenie.

9. Doklad o zaplatení správneho poplatku na obci

Správny poplatok za konanie o umiestnení stavby pri rodinnom dome je 40€. Ak je súčasťou projektu aj oplotenie, studňa, oporné múry, samostatná garáž a pod., tak sa o výške poplatku predom informujte na stavebnom úrade. Za každú spomínanú stavbu sa platí samostatný poplatok.

10. Žiadosť na konanie o umiestnení stavby

Poslednou prílohou bude samotná žiadosť na konanie o umiestnení stavby. Ak ste na pozemku viacerí vlastníci (napríklad manželia), môžete na žiadosti figurovať obaja. Ak je žiadateľ jeden, no vlastníkov je viac, ostatný spoluvlastníci musia dať písomný súhlas.

Ako ďalej postupovať po územnom rozhodnutí sa dozviete v článku „Ako prebieha územné konanie“.

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.